Wednesday January 23rd 2019

Insider

Archives

စစးမြနးေသာ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့အတျကး ေရြ့႐ႈေဆာငးရျကးၾကရနး အမ္ဳိ့သမီ့မ္ာ့အဖဲျ႕ခ္ဳပး (်မနးမာႏိုငးငဵ)၏ ႏြစးသစးကူ့ပနးၾကာ့ခ္က

စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ၾကရန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

ႏွစ္သစ္ကူးပန္ၾကားခ်က္

ရက္စြဲ။   ။ ၁၀ရက္၊  ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္

PDF: Burmese

PDF: English

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္မွသည္ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမၻာတည္သည့္ကာလတေလွ်ာက္လံုးျမန္မာျပည္သူအေပါင္း  ေဘး အႏၱရာယ္ခပ္သိမ္းကင္းၿငိမ္း၍  ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆံုး၍ ႏွစ္သစ္ကူးမည့္ ယခုအခါသမယ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) မွဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္ကာလ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား တိုက္ရိုက္ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အေျခအေနမွဒီမိုကေရစီ အသြင္ေဆာင္ ေသာ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္သ႑န္သို႔ကူးေျပာင္းလာေနၿပီျဖစ္သည္ကို မလြဲမေသြ လက္ခံေနၾကရေပသည္။ ထိုသို႔ လက္ခံေနရေသာ္လည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွေသခ်ာစြာသံုးသပ္ၾကည့္ရလွ်င္ စစ္မွန္သည့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈအဆင့္သို႔ မတက္ လွမ္းႏိုင္ေသးသည္ကို လက္ရွိအစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတရပ္လံုးမွ အထူး အေလးထား သတိမူရန္ လိုအပ္ေပသည္။

 

တဖက္တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ ယခုအေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ အတိမ္းအေစာင္း အပြန္းအပဲ႔မခံႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစား၍ အႏွစ္သာရရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ မည္ သည့္ ပေယာဂ၊ မည္သည့္အခက္အခဲႏွင့္အႏၱရာယ္တို႔ကိုမဆို သတိႀကီးစြာထားရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို မိမိတို႔ နားလည္သည္။ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခား ေသာ နယ္ပယ္က႑အသီးသီးရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးမွ အတူတကြလက္တြဲ၍ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ေရးလမ္းေၾကာင္းမွ မေသြဖီသြားေစရန္လည္း ႀကိဳးစားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း လက္ခံယံုၾကည္သည္။ သက္ဆိုင္သူမ်ား အားလံုးမွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ပိတ္ဆို႔ေနေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွသာႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ ျဖစ္စဥ္အထိ တက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေပသည္။

 

ႏိုင္ငံအတြင္း လြတ္လပ္မႈရွိေနသေယာင္ ယူဆရေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ လႊတ္ေပး ေနျခင္း၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတခ်ိဳ႕အား ဥပေဒမဲ႔ ဖမ္းဆီးေနမႈမ်ား ရွိေနေသးျခင္း၊ လူထုသေဘာထားမပါေသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း

လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို ထိပါးေနသည့္လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ဘ၀ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္ေနသည့္ ေျမသိမ္းယာသိမ္းလုပ္ရပ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ လြတ္လပ္ ခြင့္မ်ားအတြက္  ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

 

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရွိအစိုးရမွ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္ျငားလည္း တျပည္လံုးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္အဆင့္ ေရာက္ရွိရန္ပင္ ေရရာေသခ်ာမႈမ်ား မေတြ႔ရွိရျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္း ေၾကာင္းေပၚေရာက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားစြာရွိေနေပေသးသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း နယ္စပ္ဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဌာေနမဲ႔ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စနစ္တက် စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မရွိေသးဘဲ ၄င္းတို႔ ဆႏၵမပါ ေသာ အတင္းအဓမၼ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးတို႔ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းက သံသယအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 

တအံုေႏြးေႏြးျဖစ္ေနေသာ ထိုအေနအထားမ်ားၾကားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအျဖစ္ ထင္ေယာင္ ထင္မွားျဖစ္ေစမည့္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္လူအုပ္စုမ်ားအၾကား မီးရႈိ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ား အရွိန္ျပင္းစြာျဖစ္ေပၚလာရျခင္း၊အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္တေလွ်ာက္ တားဆီးကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမႈ လြန္စြာ အားနည္းျခင္း၊ က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ေသခ်ာစြာ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ျခင္းတို႕ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေပၚ အားမလိုအားမရ ျဖစ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္လည္း ေမးခြန္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

 

ထိုသို႔ ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရမွ ေသြဖီေသာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားႏွင့္ျပည္တြင္းစစ္ ဆက္ လက္ျဖစ္ပြါးေနျခင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာ အေနအထားမ်ားတို႔ေၾကာင့္ အဓိက သက္ဆိုင္ သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၊တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ အျပည့္အ၀ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ဦးမည္ မဟုတ္ေပ။ သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ မရွိႏိုင္ပါကမွန္ကန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားစြာခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနဦးမည္ျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သံုးသပ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရမွ ေသြဖီေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလံုး၀ေရွာင္ရွားသင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုသည္။ သို႔မွသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားအၾကားအျပည့့္အ၀ ယံုၾကည္မႈရွိၿပီး စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရရွည္ တည္တ့ံခိုင္ၿမဲသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ ရွားသူမ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူမ်ားအားလံုးမွ ဘက္ေပါင္းစံုျပည္သူတရပ္လံုး၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရရွိေစရန္ အတြက္ ယခု ထက္ပိုေသာအရွိန္အဟုန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အတူတကြ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္တိုက္တြန္းပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ – ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း တ၀က္ေက်ာ္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုအမ်ိဳးသမီးထုအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္းတြင္ပိုမိုပါ၀င္လာႏိုင္ေစေရးကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္လည္း မဂၤလာရွိေသာ ဤႏွစ္သစ္အခါသမယတြင္ဆႏၵျပဳတိုက္တြန္း ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)

 

အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ကယန္းအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ကူကီးအမ်ဳိးသမီးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရုံး

လားဟူအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ

ရခိုင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး

ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရး အသင္း

ထား၀ယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ အခြင္းအေရးမ်ားဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔