Wednesday January 23rd 2019

Insider

Archives

Statement on 19th Anniversary of WLB (Burmese)

PDF1 PDF download ယူရန္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) ၏ ၁၉ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရး၊ ကုိယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရး၊ က်ား-မ တန္းတူေရးစသည့္တုိ႔ကို လႈပ္ရွားလာသည္မွာ ယေန႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ (၁၉) ႏွစ္ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔သည္ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူတကြ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ လာခဲ့သည့္အျပင္ ျပည္သူလူထု ရင္ဆုိင္ေနရေသာ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ယႏၱရားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ က်ား-မတန္းတူေရးအတြက္ စည္းရုံးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး၏ ဆိုးဒဏ္ကို ခါးစည္းခံလာရ သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေစခုိင္းျခင္း၊ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ အျခားလိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မ်ား၏ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ အင္အားႀကီးသူမ်ား၏ အႏိုင္က်င့္ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ယေန႔ကာလအထိ ခံစားေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ဤျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ရည္ရြယ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္ လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ယခုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးကို ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိပဲ ပဋိပကၡမ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးေနသည္ဟု မိမိတို႔ သုံးသပ္သည္။ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ား၏ ဓါးစာခံအျဖစ္ ခံစားခဲ့ၾကရေသာ အမ်ဳိးသမီးထု၏ ကိုယ္စားျပဳမႈသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လံုလုံေလာက္ေလာက္ ရွိမေနျခင္းမွာ မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးထုအတြက္ အားပ်က္ဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ ယခု လုပ္ေဆာင္ေန ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမွန္သို႔ ေရာက္လိုပါက ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအေနျဖင့္ အားလုံးပါဝင္ေရးမူ ဆုတ္ကိုင္ကာ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းလုိသည့္ စိတ္ဆႏၵရွိမႈက အထူးအေရးပါသည္ဟု မိမိတုိ႔ သုံးသပ္သည္။ အားလုံးပါဝင္ေရးမူဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ လူမ်ဳိးေရးအရ ခြဲျခားမႈမရွိေသာ၊ အဖြဲ႔အစည္း အင္အားႀကီး၊ အင္အားေသးအေပၚ ခဲြျခားမႈမရွိေသာ၊ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳေသာ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ခြဲျခားမႈမရွိသည့္ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡအတြင္း ဓါးစားခံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ကုိ္ယ္စားျပဳမႈ ရွိသင့္သည္ဟုမိမိတု႔ိ ယုံၾကည္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တန္းတူေရးကုိ အေျခမခံသည့္အျပင္ အားလုံးပါဝင္မႈမရွိပဲ ေဆာင္ရြက္ပါက ဟန္ျပၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ျဖစ္ေနမည္။ ထို႔နည္းတူ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ အလွမ္းေ၀းေနဦးမည္ဟု မိမိတုိ႔ ယူဆသည္။

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ေနေသာ ဥပေဒ မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္းလည္းမရွိပဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ လူသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးစုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာေနသည္။ ထုိ႔အျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို လည္း အျပစ္ေပးအယူျခင္းအျပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား ပိုမုိတုိးပြါးလာသည္ကုုို အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေနျဖင့္ အထူးစိုးရိမ္ ပူပန္ပါသည္။ အခ်ဳိ႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားမွာ ၂၀၀၈ခု ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျဖစ္ေနသည္မ်ားကိုလည္း မိမိအားလံုးက အထူးသတိမူမိပါသည္။
မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လူသားတုိင္းသည္ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ အေၾကာက္တရားေအာက္မွ ကင္းလြတ္ ၿပီး မိမိဘ၀ ရပ္တည္ရွင္သန္ေရးအတြက္ လုံၿခဳံမႈအျပည့္အ၀ရွိေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိ္င္ငံ)အေနျဖင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပထမဦးစြာ တုိင္းရင္းသား ေဒသအသီးသီးတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆုိသည္။ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘဝရပ္တည္ ရွင္သန္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသား ေဒသ အသီးသီးမွ တုိးခ်ဲ႕ထားေသာ အစိုးရတပ္မေတာ္မ်ားကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ေနာက္ဆုတ္ေပးရန္္ ေတာင္းဆုိတုိက္တြန္းသည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခုလက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရး တို႔တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သူမ်ားအတြက္ အမွန္တရား ရရွိေစရန္အတြက္ တရားမွ်တေသာ ယႏၱရားတစ္ခု တည္ေဆာက္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ကင္းလြတ္ခြင့္မေပးပဲ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည္။

မိမိတုိ႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) အေနျဖင့္လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္လံုၿခဳံေရးကို ထိပါးၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေနသည့္ အေၾကာင္းအရင္းခံမ်ားကို ဆန္႔က်င္ ေဖာ္ထုတ္၍ လူမႈတရားမွ်တေရး၊ တန္းတူေရး၊ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးရွိသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခုႏွင့္ အမ်ဳိး သမီးမ်ား အမွန္တရားရရွိေစရန္အတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု မိမိတုိ႔မွ သံဓိဌာန္ခ်မွတ္ေၾကာင္း သေဘာ ထားထုတ္ျပန္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္
ေလြးပိုးငယ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၀၉ ၇၈၁၃၂၉ ၇၄၂
တင္တင္ညိဳ မူဝါဒေရးရာဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ၀၉ ၇၇၂၉ ၁၄၉ ၇၁