Wednesday January 23rd 2019

Insider

Archives

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Burmese PDF: WLB 7th Congress Statement, Feb. 2013

ရက္စဲြ။ ။၂၀၁၃ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇)ရက္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၂) ရက္မွ (၂၅) ရက္ေန႕အထိ အဖဲြ႕၀င္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အၾကံေပးအဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ ့ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္တာ၀န္ခံမ်ား စုစုေပါင္း (၅၄) ဦးပါ၀င္ေသာ သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာမ်ားကို တင္ျပခဲ့ၾကၿပီး ေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကကာ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီပါ၀င္ေသာ သဘာပတိအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းျခင္းႏွင့္ သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း အတြက္ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႔ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) သည္ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္လုပ္ ေဆာင္ေနသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည္။ ဤႏိုင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈေအာက္တြင္ ယာယီ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ စစ္လက္နက္အင္အားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေနျခင္း၊ စစ္စခန္းမ်ား အခိုင္အမာတည္ေဆာက္ေနျခင္း စသည္တို႔က တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဆင့္သို႕ တက္လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ အတားအဆီးမ်ားျဖစ္ေနသည္ကိုေတြ႕ရွိရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဦးတည္သည့္ အႏွစ္သာရ ျပည့္၀ ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား စတင္ႏိုင္မည့္ အလားအလာေကာင္းမ်ားလည္း လြန္စြာလိုအပ္လွ်က္ရွိေနသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ စစ္ပဲြမ်ား၊ လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ ရွိေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျဖန္႕ခ်ိသံုးစဲြမႈမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ လူသားျဖစ္မႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ား ကာလၾကာရွည္စြာျဖစ္ပြားခဲ့မႈမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ခ်ဳိးေဖာက္ခြင့္ျပဳေနမႈမ်ားေၾကာင့္ လူထုအေျခအေနသည္ ဆိုး၀ါးေနဆဲျဖစ္ သည္ဟု သံုးသပ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား တျဖည္းျဖည္း လႊတ္ေပးလ်က္ရွိေသာ္လည္း အားလံုးလႊတ္ ေျမာက္ျခင္းမရွိေသးဘဲ ေျမသိမ္းယာသိမ္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ယေန႔အထိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မႈမ်ား၊ ထိေရာက္ ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္မႈ အခြင့္ အလမ္းမ်ား လြန္စြာနည္းပါးလ်က္ရွိေနေသးသည္။

ထိုသို႕ေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ) အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ပါ၀င္မႈ တိုးျမွင့္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေနရာေဒသအသီးသီးတြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အရွိန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆိုျပဳျခင္း၊ တိုက္တြန္းျခင္း၊ စည္းရံုးလႈ႕ံေဆာ္ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမူသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ားအေပၚ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္၊ လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းဌာေနမဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စီစဥ္ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ရပ္တည္ ခ်က္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေနမႈ မူသေဘာ ထားမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးေရးရႈေထာင့္မွ အႀကံျပဳတင္ျပသြားမည့္ ရပ္တည္ခ်က္ စာတမ္းမ်ား ေရးသားသြားမည္ဟုဆံုးျဖတ္သည္။

ထို႕ျပင္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အမ်ဳိးသမီးအစုအဖဲြ႕မ်ားအားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္မည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပဲြမ်ားမွတဆင့္ အမ်ဳိးသမီးညီလာခံတရပ္ကိုျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး တရပ္လံုးဧ။္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကာ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳ ေစမည့္ အမ်ဳိးသမီးၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ားေပၚေပါက္လာေစေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုက ေရစီေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႕အတြက္ ဆက္လက္အား ထုတ္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း အသိေပးထုတ္ျပန္အပ္ပါသည္။

သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံမွေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံရေသာ အတြင္းေရးမွဴးအဖဲြ႕၀င္မ်ားမွာ…
၁။ ေဒၚတင္တင္ညိဳ – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
၂။ ေနာ္၀ါးခုရွီး – တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)
၃။ သွ်ရီဂ်ဴလီယာမရစ္ (ပ္) – တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)
တို႕ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ေဒၚတင္တင္ညိဳ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) – + ၆၆ ၀၈၁ ၀၃၂၂ ၈၈၂
ေစာစံၿငိမ္းသူ (သဘာပတိအဖဲြ႕၀င္) – + ၆၆ ၀၈၀ ၇၉၂၀ ၄၄၅