Wednesday February 20th 2019

Insider

Archives

အစိုးရမွ ေက်ာင္းသားသပိတ္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ဆက္လက္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းေနသည့္အေပၚ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၂)ရက္

PDF1 ျဖင့္ဖတ္ရန္

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းေပၚထြက္လာေရးအတြက္ မႏၱေလးျမိဳ႕မွစတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ခရီးရွည္ ဆႏၵျပလာေနေသာ ေက်ာင္းသားသပိတ္အား အစိုးရမွ လက္ပံတန္းျမိဳ႕၌ ပိတ္ဆို႔တားဆီး ၿဖိဳခြင္းေနမႈ အေပၚ ၄င္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္ပိတ္ဆို႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ မျပဳလုပ္ရန္အတြက္ (၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအပါအ၀င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထုမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖၚေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားမွ ဆက္လက္ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းရိုက္နက္ဖမ္းဆီးေနျခင္းအား မိမိတို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ရႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္လိုက္သည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ျပည္သူလူထုမွ ထိုသို႔ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖၚထုတ္ေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားပီသစြာ ဒီမိုကေရစီ၀ိနည္းေဘာင္ အတြင္းမွ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ စြမ္းအားရွင္အသြင္သ႑ာန္ေဆာင္ေသာ လက္ပတ္နီ၀တ္ အရပ္ဖက္ ရမ္းကားျပည္သူမ်ားမွ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစသည့္အျပင္ ကာအိေျႏၵ ပ်က္ျပားေစသည္အထိ ရက္စက္ရမ္းကားစြာ က်ဴးလြန္ျပဳမူ ေနသည္ကုိ ခြင့္ျပဳေနျခင္းမွာ လက္ရွိအစိုးရကိုယ္တိုင္ ေျပာဆိုေနေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပသေနသည္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ၏ မၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကိုခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ားထဲတြင္ အဆိုး၀ါးဆံုး နစ္နာ ထိခိုက္သူမ်ားမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရာ လက္ရွိတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားသူ ဆႏၵျပအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ယခုကဲ႔သို႔ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳ က်ဴးလြန္ေနျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖါက္ရာေရာက္ေနသည့္အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္မႈရွိလာရန္ကိုပါ တားဆီးကန္႔သတ္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သုံးသပ္သည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းအား တားဆီးပိတ္ပင္မႈကို ရုတ္သိမ္းရန္အတြက္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ၾကားသိေန ရသည့္အျပင္ ဆင့္ကဲဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအား အတိုးခ်၍ ရက္စက္စြာရိုက္နက္၊ ဖမ္းဆီးေနျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ သြင္ျပင္ လကၡဏာမွ ေသြဖီေၾကာင္း ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တဖက္တြင္ အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ကို မထီမဲ႔ျမင္ ျပဳကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနမႈကို သိသာထင္ရွားစြာ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သုံးသပ္မွတ္ယူသည္။

ယေန႔တြင္ပင္လွ်င္ ဆႏၵျပျပည္သူ(၁၂၇)ဦးကို လူသားမဆန္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ ရိုက္နက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာ ထိပါးေစသည္အထိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရမ္းကားရိုက္နက္ ဖမ္းဆီးေနျခင္းအေပၚ မိမိတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အထူးစိုးရိမ္ပူပန္လွ်က္ရွိသည္။

ယခုအခ်ိန္ကာလတြင္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကိုေသြဖီေစသည့္ နည္းဟန္မ်ားျဖင့္ ယခင္စစ္အစိုးရ အဆက္ ဆက္ လက္ထက္ကနည္းတူ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္ေနမည္ ဆိုပါက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ ထိခိုက္ပ်က္ျပားလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ပိုမိုထိပါးလာ ေနမည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရမ်ားကဲ႔သို႔ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္သြားေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

သို႔ျဖစ္၍ အစိုးရအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အနစ္သာရမ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္၊ စုေ၀းခြင့္တို႔ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေန ျခင္းအား အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူလူထု၏ ေတာင္းဆုိ ခ်က္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီနည္းက် အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းႏိုင္ေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါရန္ ေထာက္ျပေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ထို႔အတူ ယခုျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္အစိုးရအား ျပစ္တင္ေ၀ဖန္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ႏွင့္ ဖမ္းဆီခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မိမိတို႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္။ ေစာစံၿငိမ္းသူ (+၉၅ ၉၄၂ ၁၇၃ ၄၆၇၆) ႏွင့္ ဂ်ဴလီယာ (+၆၆ ၉၀၇ ၅၀၄ ၉၆၀)